Privatumo Politika

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis turi teisę:
1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
1.3. juridiniai asmenys;
1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.5.. Jeigu klientas nori  naudotis e-parduotuvės paslaugomis, privalote užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai klientas elektroniniu būdu pateikia informaciją apie save ir pereina prie tolimesnių  prekių įsigijimo veiksmų.
1.6. Kliento pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis e-parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei šių Taisyklių 1 Priede aprašyta  „Privatumo politika“.
1.7. Prekių kainos, nurodytos FASHIONLIST.LT prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes e-parduotuvėje. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą.

1.8. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp kliento ir FASHIONLIST.LT  laikoma sudaryta nuo to momento, kai klientas e–parduotuvėje, suformavo prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su prekių pirkimo-gražinimo sąlygomis.  

2.  ASMENS DUOMENŲ SAUGĄ

2.1.  Visa informacija , kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra pateikiama bei užregistruojama FASHIONLIST.LT, laikoma slapta ir neviešinama.

3.  PIRKĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1..  Pirkėjas turi teisę pirkti prekes  FASHIONLIST.LT e-parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.

3.2.  Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarydamas su FASHIONLIST.LT e-parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu(elektroniniu paštu) ne vėliau kaip per 7(septynias) darbo dienas nuo daikto isigyjimo dienos. Prekės gali būti gražinamos pagal www.fashionlist.lt nurodytas prekių gražinimo sąlygas.

3.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs „apmokėjimą banko pavedimu“  nesumoka už prekes per 3(tris) dienas

4.  ATSAKOMYBĖ

4.1. FASHIONLIST.LT yra atsakingas prieš klientą, pateikęs nekokybiškas prekes.

4.2. Klientas yra atsakingas prieš FASHIONLIST.LT  už žalą , padarytą pažeidus kliento sąlygas pagal nustatytus Lietuvos teisės aktus.

4.3. Nei viena iš šalių neatsako kitai, ir sąlygų pažeidimas dėl vėlavimo arba įsipareigojimų nevykdymo nesukelia atsakomybės , jeigu to priežastis yra force majeure.

4.4. FASHIONLIST.LT nekompensuoja kliento išlaidų, dėl aplinkybių, kai klientas perkelia atsakomybę trečiosioms šalims ,dėl prekių apmokėjimo bei prekių atsiėmimo .

5. KITOS SĄLYGOS

5.1. FASHIONLIST.LT pasilieka teisę siųsti klientui informaciją apie produktus ir pelningus  pasiūlymus.

5.2. Kliento pateikti duomenys yra konfidencialūs, jie negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus , kai tai susiję su kliento pasirinktu prekių pristatymo būdu.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

6.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR  įstatymų nustatyta tvarka.